De gemeente Waalwijk wil de lusten en de lasten van de zonne- en windprojecten zo goed mogelijk verdelen. Dit doen we onder andere door het eigenaarschap te verdelen en maatschappelijke meerwaarde te creëren. Opbrengsten die voortkomen uit de energieprojecten blijven voor een groot deel lokaal. Dit is één van de manieren waarop we de belangen van de omgeving behartigen. Deze afspraak is ook vastgelegd in het afsprakenkader met mogelijke ontwikkelaars. 

Lokaal eigendom & financiële participatie 

Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar over mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windpark. Het gaat daarbij over zeggenschap, de verdeling van lusten en lasten, verdeling van opbrengsten en collectief eigendom. De gemeente Waalwijk streeft bij de grootschalige opwek van duurzame energie naar minimaal 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom betekent naar investeren ook (financieel) risico nemen. Daarin onderscheiden we twee varianten: 

1. Investeren bij start ontwikkelingen (vanaf 2023/2024). 

  • Hoog risico, hoger rendement. 
  • Voorbeeld: aandelen of certificaten. 

2. Investeren bij realisatie (vanaf 2027). 

  • Laag risico, lager rendement. 
  • Voorbeeld: obligaties of inleg via een energiecoöperatie. 

Maatschappelijke meerwaarde 

Een deel van de opbrengsten van de duurzame energieopwekking wordt gebruikt om maatschappelijke meerwaarde te creëren. Hiervoor komt er een omgevingsfonds waarmee duurzame projecten in het gebied of maatschappelijke initiatieven kunnen worden gefinancierd. Welke maatschappelijke doelstellingen precies worden gekozen, dat staat nog niet vast. Denk aan ideeën om de lokale sportclub te voorzien van zonnepanelen, educatie of excursies voor scholen te organiseren of extra groen in de omgeving te realiseren.  Mensen in de omgeving worden betrokken om mee te denken over de invulling van het omgevingsfonds. 

Vergoedingen 

Naast maatschappelijke meerwaarde en lokaal eigendom worden er ook vergoedingen uitgekeerd. We onderscheiden twee varianten: 

1. Compensatie voor omwonenden. 

Direct omwonenden van een initiatief worden gecompenseerd voor mogelijk overlast. Hiervoor hoeft men niet financieel te participeren in een initiatief. Gemeentegrenzen spelen hierin geen rol. Denk aan een financiële bijdrage aan omwonenden voor verduurzaming of verbetering van de woning.  

2. Grondvergoeding. 

Grondbezitters in het zoekgebied die grond ter beschikking stellen voor de grootschalige opwek van duurzame energie, ontvangen hiervoor een vergoeding.