In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten van zonnevelden en windturbines zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van geluid en slagschaduw, de impact op de natuur en aan veiligheid. Ook de effecten op de inrichting van het landschap nemen we hierin mee. Via de milieueffectrapportage willen we alle belangen die spelen goed afwegen. Daarom is er gedurende het hele proces veel aandacht voor participatie van betrokkenen in de omgeving. 

Afbakening van de onderzoeken: NRD

Begin 2022 is vastgesteld wat er precies onderzocht wordt, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  

Onderzoeksresultaten 

De concept-milieueffectrapportage is gereed. Hiervan is ook een makkelijker leesbare samenvatting opgemaakt. 

Reageren op de onderzoeken

De definitieve resultaten van de milieueffectrapportage worden medio 2023 verwacht. De exacte datum is nog niet bekend. Zodra de onderzoeksresultaten definitief zijn liggen ze een maand ter inzage. Dat betekent dat iedereen dan een zienswijze mag indienen over de resultaten. Je kunt je reactie insturen via duurzaam@waalwijk.nl of stuur je reactie via de post: 

Gemeenteraad van Waalwijk 
Postbus 10150 
5140 GB WAALWIJK 

Alle reacties worden gelezen door de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Zij brengen een advies uit over de milieueffectrapportage. Jouw reactie wordt anoniem beantwoord in een openbaar reactiedocument.  

Update geschiktheidskaarten

De kaarten zijn opgesteld voor turbines van 130 en 170 meter hoog. Ze maken duidelijk welke delen van het zoekgebied geschikt zijn voor de ontwikkeling van windenergie (groen), welke delen mogelijk geschikt zijn met ook op belemmeringen (oranje) en welke delen niet geschikt zijn (rood). Zowel het groene als oranje gebied zijn dus nog steeds onderdeel van het zoekgebied. De geschiktheidskaarten van het zoekgebied hebben een update gekregen. U kunt de kaarten bij downloads bekijken. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Zonne- en Windenergie (externe link)