Voordat we daadwerkelijk met onze eigen opgewekte duurzame energie onze straten verlichten, wasmachines draaien en elektrische fietsen opladen, hebben we nog flink wat stappen te zetten.  Bij de ontwikkeling van zonne- en windparken komt veel kijken, spelen veel belangen en zijn veel mensen betrokken. Dat vraagt om zorgvuldigheid waarbij we uitgebreid aandacht hebben voor participatie van bewoners in en om het zoekgebied, grondeigenaren, belangenverenigingen en andere belanghebbenden. Op verschillende momenten in het proces informeren we belanghebbenden, gaan we in gesprek of vragen we hen mee te denken.

Welke stappen zijn gezet? 

Ons vertrekpunt is de Kadernota die in de zomer van 2021 is vastgesteld. In de Kadernota staat het doel dat 50% van ons eigen Waalwijks elektriciteitsverbruik duurzaam opgewekt wordt binnen de gemeentegrenzen in 2030. Ook is het ‘zoekgebied’ bepaald voor zonnevelden en windturbines: het gebied ten noorden van de A59. Voordat we aan de slag kunnen moeten we eerst de milieueffecten van zonnevelden en windturbines onderzoeken. Begin 2022 is vastgesteld wat we precies gaan onderzoeken, hoe en met welke diepgang. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  

Milieueffectrapportage

In de milieueffectrapportage wordt onderzocht wat de effecten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de impact van geluid en slagschaduw, de impact op de natuur en aan veiligheid. Ook de effecten op de inrichting van het landschap nemen we hierin mee. Via de milieueffectrapportage willen we alle belangen die spelen goed afwegen. Daarom is er gedurende het hele proces veel aandacht voor participatie van betrokkenen in de omgeving. 

Bekijk de concept-milieueffectrapportage 

Welke stappen zetten we op korte termijn?

In februari 2023 werd duidelijk welke locaties volgens de onderzoekers geschikt zijn om de zonne- en windenergie op te wekken. Dit staat omschreven in het concept-voorkeursalternatief (VKA). Hoe deze locaties tot stand zijn gekomen kunt u hier vinden.

‘De term ‘voorkeursalternatief’ suggereert wellicht dat er meerdere mogelijkheden zijn, maar in de ruimtelijke ordening is dit de term die gehanteerd wordt voor het gekozen alternatief uit een milieueffectrapportage. Het concept-voorkeursalternatief dat nu voorligt is dus het enige ‘alternatief’. Dit voorkeursalternatief is geselecteerd uit een tiental alternatieven/varianten die uitgebreid in het planMER zijn onderzocht. Dit alternatief komt op basis van de integrale afweging als beste naar voren van alle getoetste alternatieven.’

Op 21 september 2023 gaf de gemeenteraad de concept-Beleidsvisie(externe link) vrij voor inspraak. Reageren is mogelijk van 27 september 2023 tot en met 8 november 2023. Op 10 oktober is er een themabijeenkomst voor eventuele vragen over de concept-Beleidsvisie. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad begin 2024 of het voorkeursalternatief definitief wordt vastgesteld.

Ontwikkelfase

Wanneer duidelijk is welke locaties geschikt zijn voor een zonne- of windproject kunnen partijen die een zonneveld willen aanleggen of windturbine willen plaatsen hun project opstarten. Dat begint in de meeste gevallen met een vervolgonderzoek naar de milieueffecten op die specifieke locatie(s). Afhankelijk van de omvang van het project wordt dan nog een projectMER of MER-beoordeling gedaan. Zo krijgen we duidelijkheid of het project daadwerkelijk door kan gaan op die plek.   

Contract- en realisatiefase

Na de ontwikkelfase volgen de contract- en realisatiefase die uiteindelijk leiden tot de aanleg van zonnevelden en bouw van windturbines. De verschillende projecten per locatie zullen ook op verschillende momenten starten en lopen 

Exploitatiefase

De verwachting is dat de windturbines op zijn vroegst in 2027 draaien. Voor zonnevelden verwachten we dat dit eerder is . 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Zonne- en Windenergie (externe link)